Vitajte na oficiálnych stránkach OPK Čadca a RgO SPZ Kysúc

Slovenská poľovnícka komora (ďalej len „SPK“) je jednotná profesná samosprávna organizácia zriadená na základe § 41 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).
Obvodná poľovnícka komora Čadca (ďalej len „OPK Čadca") je organizačná zložka SPK a vykonáva svoju činnosť na území okresom Čadca a Kysucké Nové Mesto od roku 2010.
OPK Čadca chráni a presadzuje oprávnené záujmy svojich členov pri výkone práva poľovníctva, ochrane prírody a životného prostredia, ako aj pri ostatných činnostiach súvisiacich s poľovníctvom.
OPK Čadca a jej členovia pôsobia na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a ostatnej fauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky.
OPK Čadca dbá o zachovávanie tradícií a kultúrnych hodnôt poľovníctva ako súčasti kultúrneho dedičstva našich predkov a o zachovávanie poľovníckej etiky podľa etického kódexu a poľovníckeho poriadku.

V okrese Čadca je 23 poľovníckych združení a poľovníckych spoločnosti s revírom a 8 poľovníckych PZ a PS bez revíru. V okrese Kysucké Nové Mesto je 6 poľovníckych združení a poľovníckych spoločností s revírom a 3 PZ a PS bez revíru.
Poľovnícke združenia a poľovnícke spoločnosti spolu obhospodarujú 75.961 ha poľovnej plochy. Obidva okresy sú zaradené do jelenej oblasti.
Najväčšie zastúpenie v poľovných revíroch má jeleň karpatský, srnec hôrny a sviňa divá. V niektorých poľovných revíroch sa vyskytuje daniel škvrnitý a muflón. Ďalej sú zastúpené medveď hnedý, vlk obyčajný, rys ostrovid, líška, jazvec obyčajný a kuna lesná.

OPK Čadca plní tieto úlohy:

a) vykonáva skúšky uchádzačov o poľovný lístok podľa § 50 ods. 1 písm. a) zákona,
b) navrhovanie na menovanie prednášateľov a skúšobných komisárov pre skúšky z poľovníctva podľa § 50 ods. 6 zákona,
c) organizuje odbornú prípravu na poľovnícke skúšky podľa § 50 ods. 2 písm. a) zákona,
d) vydáva poľovné lístky, predlžuje platnosť poľovných lístkov a odníma ich,
e) organizuje streleckú prípravu uchádzačov o poľovný lístok, praktické skúšky zo strelectva a organizuje kontrolné a športové streľby členov OPK Čadca
f) organizuje poľovnícku kynológiu a kontroluje dodržiavanie predpisov na tomto úseku,
g) organizuje a vykonáva chovateľské prehliadky,
h) spolupracuje so štátnymi orgánmi a samosprávou na presadzovanie záujmov poľovníctva,
i) spolupracuje s obvodným lesným úradom pri plnení úloh na úseku poľovníctva,
j) napomáha pri spracovaní prvotných štatistických údajov a evidencií na úseku poľovníctva,
k) zabezpečuje plnenie ďalších úloh, ktorými ju môže poveriť ministerstvo alebo ktoré vyplývajú z jej stanov,
l) rieši disciplinárne previnenia držiteľov poľovných lístkov prostredníctvom disciplinárnych orgánov,
m) organizuje poľovnícke a iné kultúrno-spoločenské, osvetové a odborné podujatia a akcie.

Slovenský poľovnícky zväz je poľovníckou organizáciou podľa § 32 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 32 ods. 1 je neziskovou organizáciou. Je zapísaný v centrálnom registri poľovníckych organizácií MP a RV SR pod číslom VVS/1-909/90-41.
Slovenský poľovnícky zväz, Regionálna organizácia Kysúc , sídlo ul. Palárikova 1086, 022 01 Čadca, IČO 00417831 je podľa § 32 ods. 1, 2 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) prostredníctvom Slovenského poľovníckeho zväzu poľovníckou organizáciou podľa § 32 zákona.

Slovenský poľovnícky zväz, Regionálna organizácia Kysúc ako organizačná jednotka Slovenského poľovníckeho zväzu je prostredníctvom Slovenského poľovníckeho zväzu členom Slovenskej poľovníckej komory. Má vlastnú právnu subjektivitu vyplývajúcu z § 32 ods. 2 a § 33 ods. 2 písm. h) zákona 274/2009 o poľovníctve ako i § 18 ods. 1 Stanov SPZ, môže konať a nadobúdať záväzky vo svojom mene Ako člen Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len „SPK) sa podľa § 43 ods. 1 zákona podieľa na chove zveri, starostlivosti o zver a jej životné prostredie vrátane jej lovu.

Štatutárom Slovenského poľovnícke zväzu, Regionálnej organizácie Kysúc SPZ v zmysle stanov SPZ je predseda a tajomník SPZ, RgOKysúc alebo štatutárom poverená osoba.

PLÁN ČINNOSTI 2024