Prihláška na skúšky poľovných psov

Vyhlasujem, že poznám skúšobný poriadok, a že sa mu podrobujem. Prihláseného psa/suku* predvediem osobne a alebo ho dám predviesť splnomocnenou osobou. Ručím za škody spôsobené mojim psom/sukou*. Stanovený poplatok uhradím ihneď po prijatí prihlášky. Ako dotknutá osoba v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, dávam svoj súhlas "Usporiadateľovi" (pozri v záhlaví prihlášky), so sídlom (pozri v záhlaví prihlášky), na spracúvanie mojich osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, e.mail, telefón, ktoré sú uvedené v tejto prihláške. Súhlasím zároveň so zverejnením mojich osobných údajov: (meno, priezvisko, adresa) a fotodokumentácie z priebehu a vyhodnotenia skúšok na webových stránkach usporiadateľa, resp. webových stránkach ostatných organizačných zložiek Slovenského poľovníckeho zväzu alebo Slovenskej poľovníckej komory. Ďalej súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov: (meno, priezvisko) a fotodokumentácie z priebehu a vyhodnotenia skúšok v špecializovaných periodikách usporiadateľa, resp. periodikách ostatných organizačných zložiek Slovenského poľovníckeho zväzu, Slovenskej poľovníckej komory a ich zmluvných partnerov.


Výsledok skúšky

  Obnoviť Captcha