Dokumenty

                                             Legislatíva                                        

    Zákon o poľovníctve č. 274/2009 Z.z.- úplné znenie              

                    

     Vyhláška MP SR č.344/2009 Z.z.  

Tlačivá potrebné k vydaniu/predĺženiu poľovného lístka

      Smernica o udeľovaní vyznamenaní SPZ                          

                  1. žiadosť o vydanie PL pre občana SR              

        Smernica o udeľovaní vyznamenaní RPnK                         

    2. spracovanie osobných údajov - OPK

            Poistná udalosť                                                            

                                 3. spracovanie osobných údajov -SPZ                
 

                                 4. súhlas dotknutej osoby SPK- SPZ              

              Prihláška na kurz o prvý poľovný lístok 

                        Žiadosť o vydanie PL pre cudzinca

                       Členská prihláška SPZ RgO Kysúc

     

                                                                Cenník PL

 

 

 

 

              

 

Zápisnice z rokovaní


 Predstavenstvo OPK Čadca a SPZ RgO
 Konferencia OPK Čadca     

           Rada SPZ RgO Kysúc  

 Zápisnica č.1/2016

     Konferencia 2016

 Rada 1/2016
 Zápisnica č.2/2016    Rada 2/2016
 Zápisnica č.3/2016    
  Zápisnica č.4/2016    
 Zápisnica č.5/2016    
     
         Rok 2017
 Zápisnica č.1/2017           Konferencia 2017  Snem SPZ RgO Kysúc
 Zápisnica č.2/2017    
Zápisnica č.3/2017    
Zápisnica č.4/2017    
 Zápisnica č. 5/2017    
              Rok 2018 
 Zápisnica č.1/2018                Konferencia 2018   Rada 1/2018
 Zápisnica č.2/2018     

Zápisnica č.3/2018

   

Zápisnica č.4/2018

   

Zápisnica č.5/2018

   
                 Rok 2019  
Zápisnica č. 1/2019  Konferencia OPK a Rada RgO 1/2019                Rada RgO 2/2019
Zápisnica č. 2/2019  II.Výročná Konferencia OPK Čadca  
Zápisnica č. 3/2019    

Zápisnica č. 4/2019

   
Zápisnica OPK č. 5/2019          
Zápisnica RgO č. 5/2019          
Zápisnica OPK č. 6/2019          
Zápisnica OPK č. 7/2019           
Zápisnica OPK č. 8/2019           
Zápisnica č. 9/2019     
     

 

                                                              

                                   

                             

                     

 

 

 

 

 
 

Slovenský poľovnícky zväz - RgO Kysúc © 2014 

Počet návštev: