Predĺženie platnosti poľovných lístkov 2022

Obvodná poľovnícka komora Čadca upozorňuje držiteľov poľovných lístkov (ďalej "PL"), ktorým končí platnosť k 31.12.2022, a majú aj naďalej záujem pokračovať v činnosti v prospech prírody a poľovníctva, že žiadosti o vydanie/predĺženie platnosti PL je potrebné podať najneskôr 30 dní pred uplynutím doby platnosti PL (do 1.12.2022). Žiadosti podané od 2.12.2022 už nebude možné považovať za žiadosť o predĺženie platnosti PL, ale za žiadosť o jeho vydanie spoplatnené podľa platného cenníka.

Zoznam držiteľov s končiacou platnosťou PL nájdete v priloženom súbore: ZOZNAM

K predĺženiu platnosti poľovného lístka, resp. jeho vydaniu budete potrebovať:

  1. vypísanú a podpísanú žiadosť
  2. 2x Foto 3x3,5 cm (1x na PL, 1x na žiadosť)
  3. oboznámenie so spracúvaním osobných údajov
  4. súhlas dotknutej osoby (SPK)
  5. súhlas dotknutej osoby (SPZ)
  6. občiansky preukaz
  7. poplatok za členské a poistenie na obdobie platnosti PL (uhrádza sa v kancelárii, príp. na účet SPZ RgO Kysúc viď cenník poplatkov nižšie)
  8. poplatok za PL (uhrádza sa v kancelárii, príp. na účet OPK Čadca viď cenník poplatkov nižšie)
  9. aktuálny PL a preukaz člena SPZ

Všetky potrebné tlačivá si môžete stiahnuť v sekcii Dokumenty, resp. sú k dispozícii v tlačenej forme v kancelárii OPK Čadca. Dôsledným vyplnením všetkých údajov v tlačivách urýchlite proces spracovania Vašej žiadosti.

Vydávanie/predlžovanie platnosti PL sa riadi platným Metodickým pokynom, súčasťou ktorého je i cenník. Dostupný je v nasledovnom odkaze nižšie alebo na web stránke Slovenskej poľovníckej komory v sekcii "Poľovné lístky".

Metodický pokyn k PL a cenník poplatkov za vydanie/predĺženie platnosti PL

Držiteľ PL, člen SPZ uhrádza poplatok za členské a poistné - na 1 rok vo výške 19,92 €, - na 5 rokov vo výške 99,60 €

(Fyzické osoby - členovia SPK, uhrádzajú členský poplatok vo výške 20 €/rok a preukážu sa poistením uzatvoreným pre výkon práva poľovníctva v zmysle platných predpisov.)