Pozvánka na členskú schôdzu nezaradených členov RgO SPZ Kysúc

Titl.

Nezaradení členovia RgO SPZ Kysúc

           

  Č. j. : 74/2024               Vybavuje : Ing. Riško  /0918335001                    Dátum : 03 .06. 2024

  

              Vec: Pozvánka na členskú schôdzu nezaradených členov RgO SPZ Kysúc.

 

               Vážený člen  RgO SPZ Kysúc, predseda RgO SPZ Kysúc, Vás týmto pozýva na členskú schôdzu nezaradených členov RgO SPZ Kysúc, ktorá sa uskutoční

               

                            dňa 16.júna 2024 o 9:30 hod na strelnici Zákopčie

 

                Program :   1. Otvorenie

                                  2. Návrh a schválenie programu

                                  3. Voľba delegátov na III. Výročnú Konferenciu OPK a návrh členov do funkcií OPK a SPK

                                  4.  Diskusia

                                  5. Návrh na uznesenie a schválenie uznesenia

                                  6. Záver

                                                                                      Ing. Alojz Riško , v.r.

                                                                                  predseda SPZ RgO Kysúc