Strelecký trojkráľový pretek, 5.1.2014

Hubertova poška 2013SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVÄZ REGIONÁLNA ORGANIZÁCIA KYSÚC V ČADCI v súčinnosti S OBVODNOU POĽOVNÍCKOU KOMOROU ČADCA usporiada Strelecký trojkráľový pretek, 5.1.2014 na strelnici RgO SPZ Raková - Staškov.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Predseda: Ing. Igor Jedinák, PhD.
Riaditeľ pretekov: Vladimír Škripek
Hlavný rozhodca: Mgr. Pavol Černek
Ekonóm: Michal Kubjatko    
Lekárska služba: MUDr. Belošovič Roland    
Technická služba: deleguje RgO SPZ Kysúc

PROPOZÍCIE
Strieľa sa podľa platného streleckého poriadku SPZ a týchto propozícií. Prví traja získajú medaile. Organizačný výbor si vyhradzuje právo zmeny, čo pretekárom oznámi po dohode s hlavným rozhodcom pred začatím súťaže.Brokové náboje sú povolené do 2,5 mm a hmotnosť brokovej náplne nesmie prekročiť 28,5 g. Na strelnici bude zabezpečené občerstvenie a parkovanie vozidiel.

Rozsah preteku:

diviak na prieseku obojstranne (100 b),
AT 2x 50 terčov (100 b)

      
Diviak na prieseku poľovníckou malokalibrovkou obojstranne - pohyblivý terč na vzdialenosť 50 m, 10 výstrelov obojstranne, optika max. 6x, malokalibrovka typu 452, poloha poľovnícky postoj, šírka prieseku 6-10 m, strelec môže hneď po povele na vypustenie terča zalíciť zbraň          

Americký trap  -    2 x 25 terčov,          1 terč = 2 body

Predpokladaný časový rozpis

Prezentácia 8:00 - 9:00
Nástup 9:00 - 9:15
Pretek  9:30 - 13:30
Vyhodnotenie 13:30-13:45

V prípade nesúhlasu s výrokom rozhodcu má každý strelec právo protestovať. Protest musí byť vyjadrený bezprostredne po výstrele, prípadne po zistení nejasnosti, zdvihnutím ruky a oznámením „PROTEST“. Rozhodca preruší streľbu prešetrí vzniknutú situáciu a oznámi strelcovi rozhodnutie. U brokovej streľby rozhodne rozhodca po dohode s pomocnými rozhodcami a výsledok oznámi strelcovi. Keď strelec nie je s výrokom rozhodcu spokojný, môže po ukončení streľby na terč (u streľby malokalibrovkou), alebo po ukončení streľby kola  (u streľby brokovnicou ) podať protest u hlavného rozhodcu spolu s vkladom 10 €. Hlavný rozhodca odovzdá protest „JURY“.  Rozhodnutie JURY má konečnú platnosť. Keď JURY rozhodne v neprospech strelca, vklad za protest prepadá v prospech usporiadateľa.


Vklady:
            
1. streľba z malokalibrovky          10 €
2. 2 x2 5 AT                             15 €
    

Ubytovanie a parkovanie vozidiel, strelivo
Ubytovanie nie je zabezpečené. Parkovanie osobných vozidiel na parkovisku strelnice.
Občerstvenie je zabezpečené v priestore strelnice. Každý pretekár si strelivo zabezpečuje sám.

 
 

Slovenský poľovnícky zväz - RgO Kysúc © 2014 

Počet návštev: