Vitajte na oficiálnych stránkach SPZ, RgO Kysúc

Slovenský poľovnícky zväz je poľovníckou organizáciou podľa § 32  zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 32 ods. 1   je neziskovou organizáciou. Je zapísaný v centrálnom registri poľovníckych organizácií  MP a RV SR pod číslom VVS/1-909/90-41.

Slovenský poľovnícky zväz,  Regionálna organizácia Kysúc , sídlo ul. Palárikova 1086, 022 01  Čadca, IČO 00417831  je podľa § 32 ods. 1, 2  zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) prostredníctvom Slovenského poľovníckeho zväzu poľovníckou organizáciou podľa § 32 zákona.

Slovenský poľovnícky zväz, Regionálna organizácia Kysúc ako organizačná jednotka Slovenského poľovníckeho zväzu je prostredníctvom Slovenského poľovníckeho zväzu členom Slovenskej poľovníckej komory. Má  vlastnú právnu subjektivitu vyplývajúcu z § 32 ods. 2 a § 33 ods. 2 písm. h) zákona 274/2009 o poľovníctve ako i § 18 ods. 1 Stanov SPZ, môže konať a nadobúdať záväzky vo svojom mene Ako člen Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len „SPK) sa podľa § 43 ods. 1 zákona podieľa na chove zveri, starostlivosti o zver a jej životné prostredie vrátane jej lovu.

Štatutárom Slovenského poľovnícke zväzu, Regionálnej organizácie Kysúc SPZ v zmysle stanov SPZ je predseda a tajomník SPZ, RgO Kysúc alebo štatutárom poverená osoba.

Slovenský poľovnícky zväz, Regionálna organizácia Kysúc so sídlom v Čadci eviduje k 1.1.2020 spolu 1 239 členov SPZ a zastrešuje 12 PZ a PS z okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto. V okrese Čadca je 23 poľovníckych združení a poľovníckych spoločnosti s revírom a 11 poľovníckych PZ a PS bez revíru. V okrese Kysucké Nové Mesto je 6 poľovníckych združení a poľovníckych spoločností s revírom a 3 PZ a PS bez revíru.
Poľovnícke združenia a poľovnícke spoločnosti spolu obhospodarujú 75.961 ha poľovnej plochy. Obidva okresy sú zaradené do jelenej oblasti.
Najväčšie zastúpenie v poľovných revíroch má jeleň karpatský, srnec hôrny a sviňa divá. V niektorých poľovných revíroch sa vyskytuje daniel škvrnitý a muflón. Ďalej sú zastúpené medveď hnedý, vlk obyčajný, rys ostrovid, líška, jazvec obyčajný a kuna lesná.

Naše organizácie každoročne poriadajú viaceré podujatia na poli poľovníckej osvety, strelectva, kynológie ai. Zoznam všetkých podujatí organizovaných v tomto roku nájdete v súbore Plán práce 2020 v nižšie uvedenom príspevku.

Venujeme sa práci s mladými priateľmi poľovníctva /besiedky, výstavky, pochôdzky poľovným revírom/, aktívne pripravujeme pod vedením vedúcej KMPP šikovných žiakov na celoslovenskú súťaž KMPP.

 
 

Slovenský poľovnícky zväz - RgO Kysúc © 2014 

Počet návštev: